Kosakata Indeks Huruf “A” : Kamus Bahasa Indonesia-Sunda


aba-aba: 1 komando; 2 paréntah

abadi: 1 abadi; 2 langgeng, mengabadi 1 jadi langgeng; 2 jadi pangéling-éling nu langgeng (upamana ku cara dipotrét, dilukis, jeung sajabana), pengabadian prosés, perbuatan, cara ngalanggengkeun, keabadian 1 kalanggengan; 2 tempat nu langgeng (alam baka)

abadiah: kalanggengan

abah: abah 1 arah; 2 tuju, mengabahkan menerkeun (nujukeun), abah kecap paréntah dina baris, gerak badan

abah-abah: 1 alat; 2 pakakas; 3 tali

abai: 1 antep; 2 ingkeun, diabaikan 1 diantep; 2 diingkeun, mengabaikan 1 ngantep; 2 ngingkeun, terabaikan 1 kalalaworakeun; 2 bisa dilalaworakeun

abang: 1 kakang; 2 kaka; 3 akang, berabang 1 boga lanceuk; 2 nyebut abang

abangan: abangan golongan masarakat nu ngagem agama Islam tapi ngalaksanakeun ajaran henteu sagemblengna, abangan talang pikeun nandéan cai hujan, jeung sajabana

abar: 1 tembok; 2 hahalang; 3 lalangsé; 4 abar-abar; 5 rém, abar-abar tembok, mengabar 1 ngurangan (kasakit); 2 ngahalangan, terabar 1 kahalangan; 2 katahan

abdas: wudu 1 wulu; 2 (halus) abdas

abdi: 1 kawula; 2 urang; 3 (halus) abdi, mengabdi 1 (halus) ngabdi; 2 ngawula, mengabdikan 1 jadi jalma nu ngawula; 2 ngancokeun, pengabdian prosés, perbuatan, cara ngawula atawa babakti, mengabdikan diri kuma-wula

abece: 1 a-b-c- (abjad Latin); 2 babasan hal poko nu kudu dipikanyaho

aben: mengaben meuleum mayit

abid: abid langgeng, abid 1 ibadah; 2 jalma nu taat ka Alloh; 3 jalma soléh

abidin: jalma-jalma nu taat ka Alloh

abing: sesebutan tambahan pikeun jalma nu geus maot

abjad: 1 abjad; 2 aksara, berabjad 1 nurutkeun peréléan aksara; 2 ngabogaan aksara, mengabjadkan nyusun dumasar kana peréléan aksara

abnormal: teu normal, keabnormalan kaayaan teu normal

abonemen: langganan

abortus: (halus) kaluron

abrak: mika mika

abrakadabra: kekecapan nu sok diomongkeun dina kaulinan sulap

abras: lepra kusta

abrek: seabrek loba

abrit-abritan: abrit-abrit abrit-abritan lumpat tibabaranting

absah: sah, mengabsahkan ngesahkeun, pengabsahan hal ngesahkeun

absen: absén, mengabsen 1 nataan saurang-saurang; 2 ngabsén, diabsen 1 ditataan saurang-saurang; 2 diabsén

absensi: 1 hal teu datang; 2 hal teu hadirna

absente: 1 nu teu datang; 2 pakebonan, tanah, pasawahan nu jauh ti nu bogana

abses: bisul

absolut: 1 mutlak; 2 henteu kawatesanan; 3 gembleng; 4 teu maké sarat; 5 nyata; 6 teu dipikahamham deui

abstain: 1 teu nangtukeun sikep; 2 teu méré sora; 3 asa-asa (dina olah raga), keabstainan hal atawa kaayaan abstain

abstrak: abstrak 1 te ngawujud; 2 mujarab; 3 niskala, mengabstrakkan ngajadikeun teu ngawujud, abstrak 1 ringkesan; 2 inti; 3 ikhtisar (karangan, laporan, jeung sajabana)

abstraksi: 1 hal misahkeun; 2 proses nyusun abstrak; 3 linglung; 4 padika pikeun nganyahokeun hiji hal ngaliwatan titenan hal-hal nu keur lumangsung atawa kajadian

absurd: 1 teu asup akal; 2 mustahil

abtar: kutung, potong

abu: lebu, mengabu 1 jadi lebu; 2 siga lebu, mengabui 1 ngalebuan; 2 ngabohongan; 3 nipu, mengabukan ngalebukeun (mayit), perabuan 1 wadah lebu; 2 wadah lebu mayit; 3 tempat pemeuleuman mayit; 4 krematorium, memperabukan meuleum (mayit) nepikeun jadi lebu, pengabuan 1 cara ngalebukeun; 2 prosés lumangsungna meuleum, abu rokok calacah

abu-abu: 1 hawuk; 2 kulawu, keabu-abuan rada hawuk

abuan: 1 bagéan sawah pikeun nu ngagarap; 2 duit teundeunan

abuh: abuh bareuh, abuhan 1 kasakit bareuh beuteung; 2 busung, abuh-abuhan babareuhan dina suku, awak, jeung sajabana, abuh 1 ramé; 2 riweuh

abur: boros, mengabur 1 miceunan; 2 ngahambur-hamburkeun, pengabur 1 boga sipat boros; 2 tukang ngahambur-hamburkeun

abus: abus 1 duit jaman baheula nu pangleutikna, ajénna sarua jeung sepersepuluh duit; 2 babasan euweuh ajénna, abus paéh

acak: 1 acak; 2 ngacak, acak-acakan acak-acakan, aca-acakan rurusuhan, mengacak ngacak

acak-acakan: murak-barik

acap: sering 1 mindeng; 2 sering, acap kali mindeng, acap-acap 1 sering; 2 buru-buru, mengacapkan 1 jadi leuwih sering; 2 ngaburu-buru

acapkali: mindeng, remen

acar: mengacar nyieun acar

acara: beracara 1 make acara; 2 jeung acara; 3 mariksa jeung nimbang-nimbang perkara (di pangadilan), mengacara ngaragragkeun putusan hukum, mengacarakan 1 ngantétkeun dina acara; 2 jadi acara (rapat); 3 merkarakeun

acaranya: acarana

aco: mengaco 1 ngomong asal baé; 2 ngacaprak; 3 ngaco (mesin arloji), acoan sologoto

acu: acu mengacu 1 ngangkat atawa ngacungkeun (peureup) minangka ngancam atawa nyingsieunan; 2 nujukeun (bedil); 3 mikiran cara nepikeun pamaksudan; 4 niat; 5 nunjuk (ka), acuan 1 naon-naon nu jadi patokan; 2 pola dasar pikiran nu geus ditetepkeun samemehna, seacuan ngabogaan patokan nu sarua, acu mengacu 1 nyieun; 2 nyitak

acuan: 1 naon-naon nu jadi patokan; 2 pola dasar pikiran nu geus ditetepkeun samemehna

acuh: merhatikeun, tak acuh teu merhatikeun, acuh tak acuh 1 teu maliré; 2 teu merhatikeun; 3 apilain, mengacuhkan merhatikeun, acuhan 1 naon-naon nu diperhatikeun; 2 naon-naon nu matak jadi kataji

acung: mengacung 1 acung; 2 ngacung, mengacungkan 1 ngacungkeun leungeun ngarah batur nyahoem; 2 nodong

ada: 1 aya; 2 nyondong, ada-ada saja aya-aya waé, mengada-ada diaya-ayakeun, keadaan kaayaan, diadakan diayakeun, mengadakan ngayakeun, seadanya saaya-aya, berada 1 aya (di); 2 rada beunghar (teu kakurangan), keberadaan 1 hal ayana; 2 hal hadirna, pengadaan prosés, cara, perbuatan nyadiakeun, adanya 1 kaayaan; 2 hal ayana; 3 kitu kaayaanana; 4 jalmana

adab: 1 adab; 2 hormat; 3 sopan, beradab 1 boga kasopanan; 2 geus maju kahirupan lahir batinna, mengadabi ngahormat, peradaban 1 kamajuan lahir batin; 2 hal nu aya patalina jeung sopan santun, budi jasa jeung kabudayaan hiji bangsa, memperadabkan ngusahakeun supaya boga kasopanan

adakah: naha aya

adakala: 1 kadang-kadang; 2 sakali-kali

adakalanya: 1 sakapeung; 2 kadang-kadang

adalah: yaitu nya éta

adan: adzan adan

adang: 1 cegat; 2 halang, diadang dicegat, mengadang 1 nyegat; 2 megat

adanya: 1 kaayaan; 2 hal ayana; 3 kitu kaayaanana; 4 jalmana

adaptasi: nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana, beradaptasi nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana, mengadaptasikan nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana, pengadaptasian cara nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana

adaptif: babari nyaluyukeun jeung kaayaan lingkungan sabudereunana

adapun: ngeunaan

adat: adat 1 adat; 2 tatakrama, beradat 1 boga aturan; 2 nurutkeun sacara kabiasaan; 3 maké hiji barang nurutkeun kabiasaan, mengadatkan ngabiasakeun, diadatkan ditarima di lingkungan adat, teradat geus jadi kabiasaan, mengadat ngadat, aturan adat tetekon, tradisi adat adat

adati: sacara adat-istiadat

adeh: beradeh lumpat gancang

adekuat: 1 nyumponan sarat; 2 sarua harkatna

adem: dingin 1 tiis; 2 tiris, mengadem tiis

adi: 1 unggul; 2 gedé

adibangkit: torompét hudang isuk

adibintang: 1 béntang lapangan; 2 béntang panggung

adibusana: baju awéwé nu dikaput kalawan sampurna

adidaya: kacida kawasana

adigung: 1 adigung; 2 takabur

adik: adik 1 adi; 2 (halus) rai; 3 (halus) rayi, adik saya (halus) adi abdi, beradik 1 nyebut adi; 2 boga adi, adik-beradik salaku dulur (adi-lanceuk), beradik-berkakak adi jeung lanceuk, memperadik nganggap adi, adik ipar adi beuteung, dik adik 1 adi; 2 (halus) rai

adika: 1 leuwih; 2 leuwih alus; 3 nu pangalusna; 4 gelar bangsawan

adikara: 1 ngawasa; 2 sangeunahna; 3 kakuasaan; 4 kawibawaan

adikarya: gawé nu dihasilkeun kalawan kamampuh nu luar biasa

adikodrat: ngaleuwihan atawa di luar kodrat alam

adikong: pembantu pribadi gegedén

adikuasa: kacida kuatna

adil: 1 adil; 2 merenah, mengadili 1 mariksa, nimbang-nimbang jeung mutuskeun hiji perkara; 2 nangtukeun mana nu bener mana nu salah, teradil pangadilna, peradilan sagala hal nu aya patula patalina jeung hal mariksa, nimbang-nimbang jeung ngurus saperkara, keadilan kaadilan, pengadilan pangadilan

adiluhung: luhur ajénna

adinda: 1 adi; 2 (halus) rayi

ading: adi

adipura: kota nu pangbersihna jeung pangéndahna

adiraja: gelar raja nu pangluhurna

adiratna: 1 permata nu mulya; 2 istri geulis

adisi: tambahan

adisiswa: murid nu pangpunjulna

aditif: hasil tina tambahan

aditokoh: 1 tokoh utama; 2 tokoh nu dianggap mulya

adiwangsa: 1 bangsa nu utama; 2 mulya

adiwarna: éndah pisan

adiwidia: pangaweruh nu pangluhurna

administratif: 1 sacara administrasi; 2 nu aya patula-patalina jeung administrasi

administrator: 1 direktur pausahaan; 2 pangurus; 3 nu maréntah

admiral: laksamana

adon: mengadoni ngadon, adonan adonan

adopsi: 1 hal ngukut anak batur jadi anak kandung; 2 narima usul, mengadopsi ngukut anak batur jadi anak kandung

adpertensi: 1 iklan; 2 réklame

adres: 1 adrés; 2 alamat, mengadreskan ngalamatkeun

adu: lomba 1 adu; 2 tanding, mengadukan ngajukan saperkara, pengadu 1 jalma aduan; 2 jalma nu miradukeun, pengaduan 1 tempat paranti diadu; 2 hal nu dipiradukeun, adu domba miradukeun jelema nepikeun ka ngabalukarkeun papaséaan

aduh: mengaduh ngarahuh, teraduh ngarahuh

aduhai: aduh

aduk: 1 aduk; 2 galo; 3 kocék, mengaduk ngaduk, mengaduk-aduk ngaduk-aduk, teraduk campur, adukan 1 barang nu dicampur; 2 hasil nyampur; 3 adukan, adukan-adukan pacampur, pengaduk 1 pakakas pikeun nyampur; 2 tukang ngaduk

adukan: 1 barang nu dicampur; 2 hasil nyampur; 3 adukan

adun: éndah (ku sabab dihias), beradun dangdan, mengadunkan 1 ngadangdanan; 2 nambahan éndah ku cara ngahias, adunan pakakak pikeun dangdanan, pengadun jalma nu sok resep maké baju nu éndah-éndah

advis: 1 naséhat; 2 pituah

advokat: 1 pokrol; 2 pangacara

adzan: adan adzan adan, adzan adan

afdol: 1 leuwih hadé; 2 leuwih utama; 3 lengkep; 4 komplit

afiat: 1 afiat; 2 séhat

aga: aga gelar bangsawan di Turki, India, Pakistan, Bangladesh, aga 1 angkuh; 2 sombong, beraga ngalaga, mengagakan nyombongkeun, keagaan 1 hal sombong; 2 hal angkuh, aga penduduk asli pulau Bali

agah: beragah mencrong, beragah-agah papencrong-pencrong, mengagah 1 neuteup; 2 mencrong; 3 miradukeun

agak: rada, agak gemuk rada lintuh, agak-agak 1 ati-ati; 2 sigana, beragak-agak 1 aya maksud; 2 ati-ati, mengagak-agak 1 ngira-ngira; 2 nyangka; 3 mikir-mikir; 4 nimbang-nimbang, diagak diperkirakeun, mengagakkan nangtukeun kalawan ati-ati

agak-agak: 1 ati-ati; 2 sigana

agaknya: 1 sigana; 2 kawasna

agam: agam gede, gagah, kuat, jeung tegep, agam 1 langgeng; 2 kapapanjangan, beragam kapapanjangan

agama: beragama 1 manut hiji agama; 2 ibadah; 3 mentingkeun pisan, keagamaan nu aya patalina jeung agama

agamanya: agamana

agamawi: ngabogaan sipat agama

agamis: jalma nu manut hiji agama

agar: 1 ambéh; 2 (halus) supados

agar-agar: ager

agas: 1 reungit leutik, hawuk warnana; 2 sato gegeremetan nu sok ngaganggu, menggagas ngagonyok

agen: agén, mengageni jadi agén, keagenan sagala rupa nu aya patalina jeung agén

agenda: agénda, mengagendakan ngasupkeun dina acara

agih: 1 bagi; 2 béré, beragih ngabagi harga, mengagih ngabagi, barang béré, mengagihkan ngabagikeun, peragih 1 paméré; 2 pangbagi, pengagihan hal nyieun atawa méré

agitasi: hasutan, beragitasi ngahasut

agitatif: sifat ngahasut

agitator: nu ngahasut

agraria: 1 urusan tatanén atawa pikeun tatanén; 2 urusan miboga tanah

agraris: 1 ngeunaan tatanén; 2 ngeunaan cara hidup patani

agresi: 1 nyerang; 2 serangan

agresif: sipat nyerang

agresivitas: sipat nyerang

agresor: nu nyerang

aguk: hiasan dina kongkorong

agul: 1 sombong; 2 reueus

agun, agunan: agun agunan 1 gadéan; 2 jaminan boreh

agung: 1 agung; 2 mulya, diagungkan diagungkeun, mengagungkan ngagungkeun, keagungan kamulyaan

agus: 1 sesebutan pikeun budak lalaki; 2 alus; 3 éndah; 4 mulya

agustus: Agustus bulan kadalapan taun Masehi (31 poé), beragustusan 1 miéling poé kamerdékaan tanggal 17 Agustus; 2 Agustusan

agut: mengagut-agut engap-engapan

ah: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa kuciwa, handeueul, héran, teu panuju

ahad: Ahad 1 Ahad; 2 Minggu, mengahadkan 1 ngahijikeun (dina perkawinan); 2 nganggap hiji (gusti)

ahadiat: 1 hal hiji (gusti); 2 perasaan

ahimsa: 1 ajaran agama Hindu jeung Budha pikeun henteu nganyenyeri sagala rupa makhluk; 2 ajaran Mahamat Gandhi nu ngalarang maéhan atawa nganyenyeri

ahistoris: pabentar jeung sumping

ahli: ahli ahli, berkeahlian boga pangabisa, mengahlikan neuleuman hiji élmu (kapinteran, pagawean), juru ahli 1 juru; 2 tukang

ahlulbait: 1 kulawarga kabéh saimah; 2 kulawarga Nabi Muhammad saw

ahlulkitab: ahli kitab

ahlulkubur: ahli kubur

ahlulsuluk: ahli suluk

ahmak: 1 bodo; 2 biko

aho: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa héran atawa reuwas

ahsan: leuwih hadé

ahwal: kaayaan

ai: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa héran

aib: 1 aéb; 2 nista; 3 hina, mengaibkan 1 ngahina; 2 ngérakeun, keaiban 1 céda; 2 rasa kaéra

aih: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa héran

ain: 1 mata; 2 sirah cai; 3 sari; 4 pati; 5 ngaran aksara Arab kadalapan belas

air: cai, air bah 1 caah; 2 banjir, air hidung 1 lého; 2 umbel, air limbah kolombéran, air terjun curug, air panas cai panas, air seni (halus) cikahampangan, air soda 1 soldah; 2 soda, air mata cipanon, air dingin citiis, air putih ciherang atawa cibodas, berair caian, mengairi 1 méré cai; 2 maseuhan; 3 méré nginum, perairan 1 laut nu kaasup kana wewengkon hiji nagara; 2 urusan persediaan cai, keairan 1 kacaian; 2 kakeueum; 3 bocor; 4 keuna tatu

airmatanya: cipanonna

aja: sesebutan pikeun putri bangsawan (Deli)

ajab: ajab heran, ajab 1 siksa; 2 hukuman

ajaib: 1 ajaib; 2 anéh, mengajaibkan 1 matak héran; 2 nganggap ajaib, keajaiban kaanéhan

ajak: mengajak 1 ajak; 2 ngajak, ajakan 1 ondangan; 2 paménta, mengajakkan 1 nganggap salaku; 2 nembongkeun kumaha carana; 3 nyontokeun

ajakan: 1 ondangan; 2 paménta

ajal: 1 ajal; 2 maot; 3 pupus

ajang: 1 wadah dahareun; 2 tempat; 3 pikeuneun

ajar: 1 ajar; 2 wuruk, mengajar 1 ngawulang; 2 ngajar, kurang ajar cucungah, pelajaran pangajaran, pelajar 1 siswa; 2 murid, membelajarkan jadi bahan pelajaran, pembelajaran carana atawa jalanna ngajadikeun jalma atawa mahluk hirup diajar, pemelajaran carana atawa jalanna diajar, mengajarkan ngajarkeun, ajaran 1 sagala rupa nu diajarkeun; 2 naséhat; 3 pituduh, berpelajaran meunang didikan di sakola, mempelajari 1 diajar enya-enya; 2 neuleuman, pengajaran 1 pangajaran; 2 hal ngajar; 3 sagala rupa ngeunaan ngajar

ajar-ajar: 1 nu tapa; 2 pandita

ajaran: 1 sagala rupa nu diajarkeun; 2 naséhat; 3 pituduh

ajek: ajeg

aji: aji aji-aji aji, aji mengaji 1 ngaji; 2 ngaos

aji-aji: aji aji-aji aji, aji-aji 1 jampé; 2 kasaktén, aji-aji ngaran sarupa lauk laut

ajidan: ajudan

ajigineng: pangaweruh ngeunaan sapatemon

ajir: kai sapotong nu ditancebkeun pikeun ngarambatna tangkal

ajojing: dansa nu petana ajrag-ajragan, berajojing ngalakukeun dansa

aju: mengajukan kahareupkeun, ajukan 1 nu diasongkeun, ditetepkeun, dipasrahkeun; 2 usul, pengajuan carana atawa jalanna nepikeun, masrahkeun

ajuk: ajuk mengajuk 1 ngira-ngira; 2 naksir, diajuk dikira-kira, keajukan kanyahoan jerona, ajuk mengajuk ngaléléwé

ajukan: 1 nu diasongkeun, ditetepkeun, dipasrahkeun; 2 usul

ajun: ajun maksud, mengajun 1 boga maksud; 2 ngamimitian, diajun dimimitian, ajun ngabantu

akad: 1 akad; 2 kayid; 3 jangji, berakad nyieun perjanjian

akademi: 1 paguron luhur nu kurang leuwih tilu taun lilana dina ngadidik sangkan jadi ahli; 2 pakumpulan jalma nu sohor nu dianggap wijaksana pikeun ngamajukeun élmu

akaid: akidah

akak: lanceuk

akal: 1 akal; 2 tarékah, berakal 1 boga akal; 2 pinter, mengakali 1 neangan akal; 2 nipu, mengakalkan 1 ngusahakeun; 2 ngaikhtiaran, seakal-akal sakuat tanaga

akan: 1 rék; 2 arék; 3 (halus) badé, seakan-akan rupa-rupana, akan-akan sarua pisan, berakan saolah-olah, mengakan boga maksud, mengakankan ngaumpamakeun, keakanan waktu nu bakal datang, berseakan niru-niru

akang: kakang 1 engkang; 2 akang

akar: akar tunggang akar pancer, akar bahar akar bahar, akar serabut akar mayang, akar tunjang jangkar, berakar akaran, akar-akaran 1 sarupa jeung akar; 2 rupa-rupa akar; 3 babasan jero pisan; 4 lila pisan cicing di hiji tempat, perakaran hal nu aya patalina jeung akar

akas: 1 gancang; 2 cepet

akasa: angkasa

akasia: ngaran sarupa tutuwuhan di wewengkon tropis, kembangna koneng atawa bodas nyusun

akbar: 1 akbar; 2 agung

akekah: akikah

akhbar: 1 kabar, berita; 2 beja; 3 koran

akhir: 1 ahir; 2 tungtung, akhirnya 1 ahirna; 2 tungtungna, berakhir 1 réngsé; 2 anggeus, terakhir pangtungtungna, mengakhiri 1 nganggeuskeun; 2 mungkas, mengakhirkan 1 neundeun di tukang, di tung-tung, dipamungkas; 2 ngulur waktu, akhiran rarangkén tukang, pengakhiran carana atawa jalanna mungkas

akhiran: rarangkén tukang

akhirat: ahérat

akhirnya: 1 ahirna; 2 tungtungna

akhirulkalam: babasan pikeun mungkas surat atawa biantara

akhlak: akhlak ahlak, mental akhlak 1 ahlak; 2 budi

akhwan: 1 dulur-dulur; 2 babaturan

akibat: 1 akibat; 2 balukar, berakibat ngabalukarkeun, berakibatkan jadi balukar, mengakibatkan ngabalukarkeun, akibatnya akibatna

akidah: 1 kapercayaan dasar; 2 kayakinan poko

akik: batu akik akik

akikah: 1 meuncit sasatoan (domba atawa sapi) minangka sukuran ku lahirna anak, nu biasana mah dina poé katujuh; 2 ékah

akil: 1 boga akal; 2 pinter

aklamasi: sora buleud minangka tanda satuju sakur jalma nu hadir dina riungan

akli: aya hubunganana jeung akal

akliah: asup akal

akmal: kacida sampurnana

akolade: kurang karawat

akomodasi: pangabutuh nu disadiakeun saheulaanan pikeun jalma nu nyaba

akor: 1 akur; 2 satuju

akrab: 1 dalit; 2 conggah, mengakrabkan ngaraketkeun

akronim: singgetan

aksa: jauh

aksara: beraksara 1 boga aksara; 2 bisa maca jeung nulis, keberaksaraan kamampuh maca jeung nulis

aksen: logat

akseptabel: 1 bisa ditarima; 2 cukup; 3 nyumponan

akseptabilitas: hal bisa ditarima

akseptor: jalma nu ngilu kana program keluarga berencana

akses: jalan asup

aksesori: 1 barang tambahan; 2 pamaes

aksi: aksi 1 aksi; 2 laga; 3 gaya, beraksi 1 ngalakukeun hiji hal; 2 nindak; 3 légég, gaya aksi gaya, bergaya-gaya 1 ningkah; 2 nyeta

aksiologi: 1 gunana elmu pangaweruh pikeun kahirupan manusa; 2 pangaweruh ngeunaan etika

aksioma: caritaan nu ditarima minangka bebeneran sok sanajan can jeung buktina

akte: akta akte 1 akte; 2 piagam, akte akta

aktentas: tas pikeun wadah surat-surat penting

aktif: 1 getol; 2 kadaék, mengaktifkan 1 ngajadikeun aktif; 2 ngagiatkeun

aktifkan: aktipkeun

akting: akting sagala rupa kalakuan nu dijalankeun dina raraga pintonan, akting nu nyicingan hiji kalungguhan (saheulaanan)

aktiva: 1 harta; 2 pakaya

aktivis: jalma nu giat ngajalankeun organisasi

aktivisme: kagiatan para aktivis

aktivitasnya: kagiatanana

aktor: lalaki nu maén dina hiji pintonan (drama, film, jeung sajabana)

aktris: awewe nu maén dina hiji pintonan (drama, film, jeung sajabana)

aktual: 1 bener-bener kajadian; 2 keur jadi carita; 3 kakara pisan kajadian

aku: aku 1 kuring; 2 (halus) abdi, mengaku ngaku, mengakui 1 ngaku kana; 2 ngesahkeun; 3 ngajirim, akuan 1 nu diaku; 2 lelembutan nu ngajirim, pengaku nu ngaku, pengakuan carana atawa jalanna ngaku, kula aku (halus) abdi

akua: akuades

akuades: cai nu geus diolah jadi bersih

akuakultur: ngolah cai supaya ngahasilkeun

akualung: pakakas pikeun napas dina waktu teuleum

akuamarin: warna hejo geuneuk

akuan: 1 nu diaku; 2 lelembutan nu ngajirim

akuaris: nu miara akuarium

akuarius: akuarius ngaran béntang nu gedé pisan nu ayana di langit beulah kidul

akuatik: nu aya patalina jeung cai

akuk: ngaran kasakit hayam, terakuk ngeluk

akulturasi: pacampurna dua kabudayaan nu silih pangaruhan

akumulasi: ngumpulna, berakumulasi kaayaan ngumpulna hiji barang, terakumulasi aya dina kaayaan ngumpul

akun: rekening

akur: 1 akur; 2 rukun, akurkan akurkeun, diakurkan diwawuhkeun, mengakurkan ngawawuhkeun

akurasi: katalitian

akurat: 1 taliti; 2 talété, keakuratan katalitian

akut: 1 (panyakit) jadi ngadadak; 2 perlu buru-buru diungkulan; 3 (juru) kurang ti 90°

akwal: obrolan

ala: cara cara

alabangka: linggis

alaf: sarébu

alah: alah 1 éléh; 2 paéh, beralah 1 ngéléhan; 2 api-api éléh, mengalahi 1 ngéléhan ka; 2 ngéléhkeun, terkalahkan kaéléhkeun, alahan 1 nu geus diéléhkeun; 2 nu éléh waé; 3 rugi, alah mengalah ngabédahkeun, alahan 1 solokan; 2 bendungan

alam: 1 alam; 2 bumi langit, mengalami ngalaman, pengalaman kanyaho, berpengalaman boga pangalaman, dialami kasorang

alamah: jalma nu pinter pisan

alamak: kekecapan nu dilisankeun minangka nuduhkeun rasa kahanjelu

alamat: beralamat 1 aya alamatna; 2 ditujukeun; 3 méré tanda; 4 boga tujuan

alamatnya: alamatna

alamatulhayat: tanda hirup

alami: 1 aya hubungan jeung alam; 2 lumrah; 3 wajar

alamin: sakuliah dunya

alan-alan: 1 badut; 2 bodor

alang: halang halang, mengalangi ngahalangan, mengalang-alangi ngahalang-halang, mengalangkan ngahalangan, teralang kahalangan, pengalang 1 panghalangan; 2 nu ngahalangan

alang-alang: eurih, padang alang-alang tegal eurih

alangkah: 1 pohara; 2 kacida

alap: alap alus, alap ngalap ngajul buah

alap-alap: 1 manuk nu sok ngadahar manuk leutik; 2 bangsat

alarm: tanda bahaya nu mangrupa sora atawa cahaya

alas: dasar 1 dadampar; 2 sasarap, dialasi ditilaman

alasan: alasan alesan, motif alasan 1 alesan; 2 tujuan

alasannya: alesanna

alat: alat 1 parabot; 2 pakakas, peralatan parabot, alat dapur pancarakén, jangka alat jangka, berjangka kalawan katangtuan waktu

albas: batu pualam nu warnana bodas

album: albeum

albumen: bobodas endog

alegori: carita nu dipaké minangka lambang pikeun ngadidik atawa nerangkeun hiji hal

alegoris: minangka perlambang

alem: sanjung 1 alem; 2 sanjung; 3 muji

alf: sarébu

alfa: ngaran aksara (abjad) mimiti dina abjad Yunani

algojo: 1 algojo; 2 logojo

alhamdulillah: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa sukur (hartina sakabeh puji kagungan Allah)

alhasil: 1 kecap penyambung pikeun nuduhkeun kacindekan; 2 hasilna

ali-ali: katapél

alias: landian

alif: aksara mimiti abjad Arab, alif-alifan aksara hijaiah (mimiti ti alif nepi ka aksara ya)

alifbata: abjad Arab

alih: pindah 1 ngalih; 2 pindah, mengalihkan mindahkeun, beralih 1 pindah; 2 ganti; 3 robah, mengalih 1 nukeur; 2 ngaganti, teralih pindah sorangan, pengalihan carana atawa jalanna pindah

alih-alih: 1 sigana; 2 teu disangka-sangka

alik: 1 bulak-balik; 2 pulang anting ka ditu ka dieu

alim: 1 alim; 2 lungguh

alimiah: (jaman) pangaweruh

alimun: kaum pagawe nu teu ngahasilkeun

alin: mengalin ngurut bagéan awak supaya upamana racun kaluar

alinea: bagéan tina wacana nu ngagambarkeun pikiran nu lengkep atawa poko pikiran dina basa tulis mah tandana téh dimimitian ku baris kahiji anu ngelok

aling: mengalangi nutupan, aling-aling panutup

alip: alip ngaran tahun kahiji tina sawindu, alip alip-alipan ucing-ucingan, alip alif

alir: 1 kocor; 2 aliran, mengalir 1 ngalir; 2 ngocor, mengaliri 1 ngocoran; 2 nyaian, mengalirkan ngalirkeun, aliran aliran

alis: alis halis, kening alis halis

alit: alit cela, alit sisi supaya heunteu murudul, alit leutik

aliyah: aliah

aljalil: aljalil Nu Mahamulya

alkabir: alkabir Nu Mahaesa

alkadim: alkadim Nu mahaesa

alkamar: bulan

alkari: lak

alkausar: 1 susukan di jero surga; 2 loba pisan; 3 surah ka 108 dina Alquran

alkisah: carita

alkitab: 1 kitab suci agama Kristen, nu eusina Perjanjian Lama jeung Perjanjian Baru; 2 Alquran

alku: germo

alkus: sagitarius

Allah : 1 Alloh; 2 Pangéran

almaktub: kitab suci

almalik: almalik 1 rajana raja-raja; 2 Allah

almalun: nu disapa

almamater: paguron luhur atawa akademi

almanak: almenak

almarhum: 1 almarhum; 2 jenatna

almarhumah: sesebutan pikeun nu geus maot (awewe)

almari: lomari

almasih: almasih nu disalametkeun

almukhlis: nu jujur, nu satia

alokasi: hal nangtukeun lobana barang atawa biaya pikeun di hiji tempat

alon-alon: lalaunan

alot: 1 liat; 2 babasan teu lancar

alpa: lupa 1 poho; 2 hilap; 3 (halus) lali

alpaka: alpaka sarupa pérak, alpaka ngaran sarupa sato nu buluna ngahasikeun wol

alperes: alperes 1 pangkat sahandapeun letnan; 2 wakil kapala daerah (jaman kompeni), alperes ngaran sarupa lauk laut

alpokat: avokad

alpukah: daya upaya

alquran: alquran kitab suci umat Islam nu eusina firman-firman Allah nu ditepikeun ka Nabi Muhammad saw. Ngaliwatan malaikat Jibril pikeun dibaca, diteuleuman, jeung diamalkeun minangka pituduh atawa cecekelan hirup manusa

altar: méja tempat kurban misa (di gereja)

alternasi: patukeurna

alternatif: pilihan

alu: antan halu

alu-alu: lauk nu wangunan buleud panjang siga halu

alum: alum alum, lisut alum 1 alum; 2 layu

alumni: jalma-jalma nu geus tamat ti hiji sakola atawa paguron

alumnus: jalma nu geus tamat ti hiji sakola atawa paguron

alumunium: sarupa pérak

alun: ombak 1 ombak; 2 lambak, mengalunkan nembongkeun

alup: mengalup ngaramal nasib goreng tina bangbaungna anjing, mengalupi 1 mikasedih; 2 nyeungceurikan

alur: 1 legokan nu panjang; 2 jalan nu bener

alur-alur: tangkal nu jadi di basisir

am: umum

ama: hama hama

amabakdu: sanggeus éta

amah: amah babu awéwé (cina), amah rayat biasa

amal: amalan amalan, diamalkan diamalkeun, mengamalkan ngamalkeun, beramal 1 ngalakukeun perbuatan hadé; 2 ngadoa ka Allah

amaliah: nu aya patalina jeung amal

aman: 1 aman; 2 tengtrem, keamanan kaamanan, mengamankan ngamankeun, pengamanan carana atawa jalana ngamankeun

amanah: amanah batur, amanah 1 titipan; 2 kaamanan; 3 bisa dipercaya, amanah kakuatan

amanat: 1 talatah; 2 amanat, beramanat 1 pesen; 2 nepikeun amanat, mengamanatkan méré amanat

amang: mengamang nyingsieunan, ngancam

amar: paréntah

amarah: 1 amarah; 2 ambek

amat: sangat 1 kacida; 2 pisan; 3 mani, amat jauh kacida tebihna, amat sakit nyeri pisan, mengamati nalitikeun, teramat kacida pisan, pengamat nu nilik-nilik, pengamatan paniten

amati: titénan

ambah: pertukangan

ambah-ambah: panyakit nu babari tépa

ambai-ambai: ambai-ambai ngaran sarupa mangandeuh, ambai-ambai sarupa keuyeup di basisir

ambak: mengambak mopok supaya jadi luhur

ambal: permadani

ambalang: pakakas pikeun ngalungkeun batu jauh pisan

ambalela: balela

ambang: ambang 1 palang; 2 babasan geus deukeut, ambang mengambang ngambang

ambasador: duta besar

ambeien: 1 wasir; 2 bawasir

amben: balé-balé

ambigu: ngandung leuwih ti saharti

ambil: 1 cokot; 2 (halus) bantun, ambilkan pangnyokotkeun, mengambil 1 nyokot; 2 nyandak, mengambili mawaan, mengambilkan mangma wakeun, terambil 1 kabawa; 2 geus dibawa

ambilkan: pangnyokotkeun

ambisi: kahayang, berambisi 1 boga kahayang; 2 keyeng pisan

ambivalen: ngarancabang bari jeung pabentar

amblas: 1 ngalelep; 2 ambles

ambles: ngareunteut

amboi: kekecapan nu dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa héran, karunya atawa kataji

ambrol: 1 jebol; 2 bobol

ambruk: 1 ambruk; 2 rugrug

ambu-ambu: ambu-ambu ngaran sarupa lauk laut rupana siga tongkol, ambu-ambu 1 sangrai kalapa nu diréndos sangkan lembut pikeun bungbu gulé; 2 surundéng

ambul: mengambul 1 ngancul; 2 ngampul

ambulans: mobil anu dilengkepan ku paralatan médis pikeun mawa jalma gering atawa kacilakaan

ambung: ambung mengambung ngapung, ambung karung atawa karanjang pikeun mawa barang, ambung mengambung ngambeu

amil: amil 1 lebé; 2 amil, amil keong laut

aamiin: 1 tarima; 2 kabulkeun

amir: 1 sesebutan ka anak raja; 2 pamingpin anu marétah hiji nagara; 3 pamingpin nu dipercaya ngaluluguan hiji pagawéan

amirulbahar: amirulbahri; 1 laksamana; 2 admiral

amirulhaj: pamingpin jamaah haji

amirulmukminin: sesebutan atawa gelar pikeun pamingpin umat Islam

amis: amis hanyir, anyir amis hanyir

amit: amit pengamitan paméré pangantén lalaki ka mertua dina waktu ninggalkeun imah mertuana, amit ijin

amoi: budak awéwé Cina

amor: 1 asmara; 2 cinta

amoral: teu boga ahlak

amorf: teu ngawangun

ampas: hampas, ampas minyak kelapa galendo

ampat: opat

ampe: nepi

ampean: selir

ampek: ampeg

ampela: burih

ampelas: hampelas

amplop: 1 bungkus surat; 2 babasan duit panyogok

ampuh: 1 matih; 2 sakti

ampul: mengampul beukah

ampun: 1 hampura; 2 ampun, mengampuni ngahampura, diampuni dihampura, terampuni bisa dihampura, pengampun nu sok ngahampura, pengampunan hal bebasna tina hukuman atawa tungtutan

amputasi: miceun bagean awak, biasana mah suku jeung lengeun pikeun nyalametkeun nyawana

amsal: 1 upama; 2 conto

amtenar: 1 priyayi; 2 (halus) priyantun

amuk: 1 ambek; 2 ngadat; 3 amuk, mengamuk ngamuk, diamuk diamuk

amunisi: 1 nu jadi eusi bedil, péstol; 2 nu ditémbakkeun ka musuh

ana: kuring

anai-anai: rinyuh

anak: 1 anak; 2 (halus) putra, anak-anak 1 (halus) murangkalih; 2 budak, beranak ngalahirkeun, ngambil anak mulung budak, anak kecil 1 murangkalih; 2 budak, anak kandung anak teges

anak anjing: kirik/kicik

anak bagong: begu

anak bandeng: nanar

anak bangbung: kuuk

anak bangkong: buruy

anak banteng: bangkanang

anak belut: kuntit

anak bogo: cingok

anak boncel: bayong

anak buhaya: bocokok

anak deleg: boncel

anak embe: ceme

anak gajah: menel

anak hayam: ciak/pitik

anak japati: piyik

anak kancra: badal

anak keuyeup: bonceret

anak kuda: belo

anak kukupu: hileud

anak kutu: kuar

anak lancah: aom

anak lauk: kebul/burayak

anak lele: nanahaon

anak lubang: leungli

anak maung: juag/aum

anak monyet: begog

anak munding: eneng

anak reungit: utek-utek

anak sapi: pedet

anak ucing: bilatung

anak-anak: 1 (halus) murangkalih; 2 budak

anak-anaknya: anak-anakna

anakku: anaking

anaknya: anakna

anal: bool

analisis: 1 panalungtikan pikeun nganyahokeun kaayaan nu sabenerna; 2 medar

analog: sarua

analogi: sasaruaan

ananda: anak

anarki: 1 hal euweuh pamarentahan, undang-undang, aturan jeung katartiban; 2 kaayaan kacow (hiji nagara)

anasir: unsur

ancala: gunung

ancam: 1 ancam; 2 ngati-ngati, diancam diancam, mengancam ngancam

ancaman: anceman

ancamnya: ancemna

ancang: ancang-ancang siap-siap

ancang-ancang: ancang ancang-ancang siap-siap, ancang-ancang ngawahan

ancar-ancar: ancer-ancer

ancol: tanah nu nyolodor ka laut

ancuk: 1 sanggama; 2 (halus) saresmi

anda: 1 manéh; 2 anjeun; 3 sia

andai: andai 1 lamun; 2 upama, andaikan saupama, andai berandai-andai barempug, andai andai

andaikan: saupama

andaka: banténg

andal: 1 bisa dipercaya; 2 hasil nu sarua tina ujian-ujian atawa percobaan-percobaan, mengandalkan ngandelkeun

andalan: andelan, diandalkan diandelkeun

andalas: andalas ngaran tangkal, andalas pulo Sumatra

andang: obor 1 obor; 2 oncor; 3 colen

andel: bandel

andeng-andeng: karang

andil: 1 bagian; 2 andil

andong: 1 dokar; 2 jikar; 3 sado

aneh: aneh 1 ahéng; 2 anéh, ganjil aneh 1 ganjil; 2 anéh

aneh-aneh: ararahéng

aneka: 1 rupa-rupa; 2 (halus) rupi-rupi, beraneka 1 loba rupana; 2 rupa-rupa

anekdot: carita nu pikaseurieun biasana ngeunaan jalma sohor jeung dumasar kana kajadian nu sabenerna

anemer: nu ngaborong pagawean

angah: terangah 1 ripuh; 2 olohok

angan: angan 1 pikiran; 2 ingetan; 3 maksud; 4 niat, angan mengangan ngalongok

angan-angan: 1 angen-angen; 2 lamunan

anggap: 1 anggap; 2 réken, menganggap 1 nganggap; 2 ngaréken, anggapan anggepan

anggapan: anggepan

anggota: 1 anggota; 2 warga

anggotanya: anggotana

anggrek: ngaran sarupa tutuwuhan nu kembangna éndah tur loba warnana

angguk: unggeuk, mengangguk 1 manggut; 2 nganggeuk, mengangguk-angguk unggeuk-unggeuk, anggukan ngunggutan

anggun: 1 antiem; 2 alus; 3 siep

anggur: anggur menganggur 1 teu digawé; 2 nganggur, penganggur 1 jalma nu teu boga gawé; 2 jalma nu nganggur, anggur keureutan dahan nu rék dipelakkeun, anggur 1 ngaran sarupa tutuwuhan nu ngarambat, buahna leutik; 2 buah tangkal anggur; 3 ngaran sarupa inuman

angin: angin 1 angin; 2 bayu, angin ribut 1 angin ribut; 2 topan, berangin-angin ngangin, bayu angin angin

angkara: 1 angkara; 2 murka

angkasa: 1 angkasa; 2 awang-awang, mengangkasa ngapung

angkat: 1 angkat; 2 (halus) indit, berangkat 1 mangkat; 2 (halus) mios, mengangkat ngangkat

angker: angker serem angker, angker jangkar jangkar

angket: péréléan nu eusina pertanyaan-pertanyaan ngeunaan hiji masalah nu jawabanana geus disadiakeun

angkin: setagen angkin

angkuh: 1 bedegong; 2 adigung

angkut: 1 angkut; 2 muat, angkutan angkutan, diangkut 1 diangkut; 2 dibawa, mengangkut 1 ngangkut; 2 mawa

angon: ngangon 1 angon; 2 ngangon

angsa: soang

angsur: mengangsur 1 cicil; 2 nyicil, berangsur saeutik-saeutik robah

angus: tutung

ani-ani: étém

aniaya: menganiaya nganiaya, teraniaya 1 katandasa; 2 kasiksa

animisme: kapercayaan ka roh-roh nu ngageugeuh sakabéh barang

animo: 1 kakeyeng; 2 kahayang; 3 sumanget

anjak: beranjak 1 angkat; 2 (halus) indit

anjangsana: anjangsono

anjing: anak anjing kirik

anjlok: 1 ngaclok; 2 turun saméméhna; 3 kaluar tina jalur rél (karéta api); 4 ngurangan kalawan gancang

anjur: 1 nitah; 2 miwarang, dianjurkan mapatahan, anjuran nyarankeun

anoa: munding leutik nu jangkungna kurang ti saméter, hirup di leuweung Sumatra

anonim: 1 teu maké ngaran; 2 euweuh nu nandatanganna

antagonis: jalma nu sok ngalawan

antan: alu antan halu, antan halu

antar: 1 anteur; 2 (halus) jajap, diantarkan (halus) dijajapkeun, mengantar (halus) ngajajapkeun, mengantari nganteuran, mengantarkan nganteurkeun, pengantar 1 nu nganteurkeun; 2 pakakas pikeun nganteurkeun; 3 pangaping; 4 panganteur

antara: antara 1 antara; 2 (halus) antawis, di antaranya di antarana, perantara panengah, mengantarai 1 méré lolongkrang; 2 misah (nu pasea), lat antara antara, sela antara 1 sesela; 2 sela-sela

antaranya: antarana

antarbangsa: antara sababaraha bangsa

antarbenua: antara sababaraha benua

antardaerah: antara sababaraha wewengkon

antariksa: 1 awang-awang; 2 jomantara

antarkelompok: antara sababaraha kelompok atawa golongan

antarlingkungan: antara sababaraha lingkungan

antarmaster: antara sababaraha pamaén utama (wawakil nagarana)

antarnegara: antara sababaraha nagara

antarpribadi: antara sababaraha pribadi

antarras: antara sababaraha golongan

antarruang: antara sababaraha rohangan

antarsuku: antara sababaraha sélér bangsa

antarwilayah: antara sababaraha wewengkon

antek: jalma (nagara) nu diperalat atawa nu diajak biluk ka nu (nagara) séjén

anteng: tenang anteng

anti: 1 anti; 2 tahan

antik: 1 antik; 2 heubeul

anting: kurabu, giwang

anting-anting: anting

antonim: lalawanan

antre: antré antay, antre 1 nangtung ngajéjér manjang nunggu giliran; 2 antri

antri: ngantay, antay, untuy

antuk: terantuk 1 titajong; 2 tidagor

antul: mengantul ngancul

anugerah: 1 anugerah; 2 rahmat

anulir: menganulir 1 nganggap teu sah; 2 ngabolaykeun

anus: dubur 1 bujur; 2 liang tai

anut: menganut 1 anut; 2 nganut, anutan anutan

anyam: 1 anyam; 2 nganyam, anyaman anyaman, menganyam nganyam

anyar: baru 1 anyar; 2 kakara jadi

anyir: amis hanyir

apa: naon, diapakan dikumahakeun, mengapa kunaon, apa-apa naon-naon, apa-apaan nanaonan

apabila: 1 lamun; 2 (halus) upami

apak: hapeuk

apakah: naha

apakan: naonkeun

apalagi: naon deui

apam: apem

apapun: naon ogé

aparat: pakakas

apek: hapeuk

apel: buah apel, apél

apem: apam apem

apes: apes sial 1 apes; 2 sial, malang apes 1 apes; 2 sial, malang melintang malang mulintang, sial apes 1 sial; 2 apes

api: 1 seuneu; 2 geni, berapi-api 1 sumanget nu ngagedur; 2 ambek pisan, membuat api nyeuneuan, perapian hawu, anglo, jeung sajabana

api-api: 1 korek api; 2 kica-kica

apik: 1 apik; 2 alus; 3 rapi

aping: kaleng

apion: panggal

apit: 1 apit; 2 hapit, diapit 1 diapit; 2 digandéng, mengapit 1 ngapit; 2 ngagandéng

apkir: 1 apkir; 2 urut; 3 (halus) tilas, apkiran barang nu geus teu kapaké

apkiran: barang nu geus teu kapaké

aplaus: keprok

aplikasi: 1 kaparigelan ngaput sesebitan nepi ka jadi barang hias (siga kembang, sasatoan, jeung sajabana); 2 tambahan; 3 makéna; 4 lamaran

aplus: aplus bagilir, mengaplus ngaganti, aplus aplaus

apokat: buah apokat apokat

apotek: apotik

apoteker: ahli dina uubaran

april: bulan kaopat dina taun Maséhi

apriori: saacan nyaho kana kaayaan nu sabenerna

aprit: mengaprit lumpat tipaparétot

apu: kapur pikeun nyeupah

apung: 1 apung; 2 ngambang, mengapung 1 ngapung; 2 ngambang, terapung ngambang, terapung-apung angkleung-angkleungan

arab: arab 1 ngaran bangsa di jazirah Arab jeung Timur Tengah; 2 ngaran basa bangsa Arab

arabia: 1 ngaran tangkal kopi; 2 buah kopi arabia

arah: 1 arah; 2 tuju, mengarah 1 ngarah; 2 nuju, mengarahkan 1 museurkeun; 2 ngaping; 3 nyanghareupan; 4 maksudna, terarah 1 museur; 2 nyusun, arahan 1 pituduh; 2 paréntah

arahan: 1 pituduh; 2 paréntah

arai: kawung

arak: tuak 1 arak; 2 tuak

arak-arakan: iring-iringan, mengarak ngarak, diarak diarak, berarak iring-iringan, berarakan iring-iringan

aral: halangan 1 halangan; 2 (halus) pambengan, aral melintang halangan harungan

aram-temaram: 1 surem; 2 burem

arang: areng

arau: 1 totol-totol; 2 belang

arbaa: 1 poé rebo; 2 opat

arbei: arbén

area: wewengkon

arek: (halus) murangkalih

aren: enau kawung, gula aren gula kawung

arena: pakalangan

argometer: pakakas pikeun ngitung sabaraha nu kudu dibayar dina taksi

argumen: alesan

ari: kulit ari kulit ipis

ari-ari: 1 bali; 2 ari-ari

arief: 1 wijaksana; 2 pinter; 3 ngarti

arif: 1 bijaksana; 2 arif

arih: mengarih 1 ngasongkeun leungeun; 2 meungkeutkeun

aring: 1 pitapak; 2 bau hangseur, pengar

aris: tepi sisi

arit: mengarit 1 ngarit; 2 ngala jukut

aritmetika: élmu ngitung

arkais: 1 aya hubunganana jeung baheula atawa boga ciri kuno; 2 teu lumrah dipaké deui

arloji: érloji

armada: rombongan kapal perang atawa dagang

arnal: tusuk gelung

arogan: sombong

aron: mengaron ngagigihan

arpus: damar arpus

arsipelago: gundukan pulo

arsitek: undagi

arti: 1 harti; 2 (halus) hartos, berarti 1 boga maksud; 2 aya gunana; 3 sarua hartina, mengartikan 1 ngahartikeun; 2 nerangkeun pamaksudan

artifisial: jieunan

artikel: karya tulis lengkep dina majalah, koran, jeung sajabana

artinya: hartina

artistik: 1 boga ajen seni; 2 boga rasa seni

arun: mengarun ngaduk, nyampur, ngareumbeuy

arung: mengarungi 1 ngaraas; 2 balayar

arwah: 1 arwah; 2 roh

arwana: lauk hias nu sok ngamangsa lauk deui

as: poros 1 as; 2 solobong

asa: pangharepan, putus asa peunggas harepan

asabat: 1 sarap; 2 urat, sakit asabat gering sarap

asah: asahan batu asahan batu asahan, mengasah ngasah, batu asah batu asahan

asahan: batu asahan

asak: 1 pinuh; 2 padet, berasak 1 pajejel, pasesedek; 2 ngiser, indit

asal: 1 asal; 2 awit; 3 (halus) mimiti, asalkan asal, asalnya 1 asalna; 2 (halus) mimitina, asal-usul asal-usul, berasal 1 asalna; 2 kawit

asalkan: asal

asalnya: 1 asalna; 2 (halus) mimitina

asam: asam asem, pohon asam tangkal asem, rasanya asam rasana haseum, asam haseum

asap: asap haseup, berasap haseupan, uap asap 1 saab; 2 setum, menguap ngebul, mulut menguap 1 heuay; 2 (halus) angop

asas: 1 dasar; 2 dasar cita-cita (pakumpulan); 3 hukum dasar

asasi: asasi

asbak: tempat calacah roko

asbes: asbés

aseksual: 1 teu boga larangan; 2 teu ngaliwatan sapatemon

ashar: asar

asih: 1 asih; 2 deudeuh, mengasihi 1 mikaasih; 2 mikarunya

asin: asin sekali molelel, asinan asinan

asing: 1 asing; 2 séjén; 3 anéh, bahasa asing basa kosta, basa asing, terasing mencil, jauh ka ditu ka dieu

asisten: 1 asistén; 2 pangbantu

askar: laskar

asli: asli 1 asli; 2 tulen; 3 awit, tulen asli 1 tulén; 2 asli

aslinya: aslina

asma: asma 1 asma; 2 mengi; 3 bengék, bengek asma 1 bengék; 2 mengi, mengi asma 1 mengi; 2 asma; 3 (halus) ampeg

asmara: 1 asmara; 2 bogoh

asmaradanta: bodas hérang

asmaragama: seni sapatemon

aso: istirahat 1 istirahat; 2 ngaso

asosial: teu paduli ka batur

aspal: aspal

aspek: aspék

asri: asri 1 asri; 2 éndah, seni asri seni

assalamualaikum: kasalametan pikeun anjeun

astagfirullah: 1 mugia Gusti ngahampura abdi; 2 dilisankeun pikeun nuduhkeun rasa héran, sedih, atawa pasrah

asu: anjing

asuh: 1 asuh; 2 didik, mengasuh 1 ngasuh; 2 ngadidik, asuhan asuhan

asumsi: sangkaan

asusila: teu hadé tingkah lakuna

aswa: kuda

aswad: hideung

asyik: 1 asyik; 2 jongjon

asyura: 1 ngaran bulan kahiji dina taun Hijrah; 2 bulan Muharam; 3 hajat tanggal 10 bulan Muharam

atap: hateup

atas: luhur, di atas di luhur, ke atas ka luhur, mengatasi méréskeun

atasannya: saluhureunana

atasnya: luhurna

atau: 1 atawa; 2 (halus) atanapi

ateis: jalma nu teu percaya ayana Gusti Allah

atensi: perhatian

atlas: buku nu eusina gambar dunya

atlet: atlét

atma: 1 jiwa; 2 nyawa; 3 roh

atraksi: pintonan

atur: beratur 1 nyusun; 2 antri, beraturan 1 jeung aturan; 2 nyaho sopan santun, diatur dibenahan

aturan: 1 aturan; 2 patokan, mengatur ngatur, peraturan aturan

aum: mengaum ngagaur

aur: bambu 1 haur; 2 awi

aurat: orat

auto: sorangan

awak: 1 awak; 2 badan; 3 jasad

awal: 1 awal; 2 asal; 3 (halus) mimiti, awalnya 1 awalna; 2 (halus) mimitina, awalan awalan, rarangken hareup

awalan: rarangken hareup

awalnya: 1 awalna; 2 (halus) mimitina

awam: 1 umum; 2 jalma réa

awang-awang: 1 awang-awang; 2 angkasa

awas: 1 awas; 2 astra; 3 tétéla, pengawas mandor, mengawasi ngawaskeun, diawasi ditelek-telek

awet: awét

awur: ngawur 1 awur; 2 ngawur

awut-awutan: pabaliut

ayah: 1 abah; 2 bapa; 3 (halus) rama, ayah tiri bapa téré, ayah kandung bapa teges

ayahanda: bapa (hormat)

ayahnya: bapana

ayak: mengayak 1 ayak; 2 ngayak, ayakan pangayakan, pengayak ayakan

ayakan: pangayakan

ayam: hayam, anak ayam kumupu, ayam alas 1 cangéhgar; 2 kasintu, ayam jantan jago, ayam panggang bakakak, ayam aduan hayam adu

ayam-ayaman: (manuk) hahayaman

ayan: sakalor

ayatullah: tanda-tanda kaagungan jeung kakuatan Allah

ayem: tenteram 1 aman; 2 tengtrem, pengayoman panyalindungan

ayo: ayo mari hayu, mari ayo 1 hayu; 2 dieu

ayu: cantik 1 geulis; 2 ayu

ayun: buai ayun ayunan, buaian ayunan, berbuai-buai ayun-ayunan, ayun gerak ka hareup ka tukang (ka kénca ka katuhu)

ayunda: lanceuk awéwé (hormat)

azab: siksa 1 siksaan; 2 hukuman

azal: azal euweuh mimitina, azal 1 ti baheula mula; 2 aya ti baheula mula jeung langgeng

azam: adam

azimat: jimat

(Bersambung ke Kamus Bahasa Sunda-Indonesia Indeks Huruf “B”)

Sumber : Aplikasi Android Kamus Indonesia-Sunda Indeks Huruf “A”

Semoga ini dapat bermanfaat dalam pelajaran Bahasa Sunda pada khususnya dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. 🙂

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s